Frisk3 har følgende regler og tilbud som gjelder

Kontraktsregler:

1. Medlemmet plikter til enhver tid å ha gyldig medlemsavtale. Medlemskap gir rett til å benytte det utstyr og de ytelser som Frisk3 tilbyr, iht. avtaletype, og i de tider senteret er åpent. Unnlatelse av å møte fram, uansett årsak, gir ikke medlemmet rett til å kreve avtalen forlenget eller avgift refundert. Medlemmet må være fylt 14 år og ha foresattes skriftlige godkjenning før fylte 18 år. Medlemmet er selv ansvarlig for at kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert, og til å holde seg orientert om gjeldende kontraktsregler, som til enhver tid er tilgjengelige på Frisk3 hjemmesider: www.frisk3.no  Frisk3 tar forbehold om endringer i kontrakten.

2. Medlemskortet er personlig og gjelder kun for det navngitte medlemmet. Du må alltid ha med ditt personlige adgangskort på trening. Det er den som gir deg adgang til senteret, og som legitimerer deg. Tap eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr 75,-. Misbruk av medlemskortet kan føre til opphør av avtale.

3. Månedlig trekk beløp (avdrag) justeres til enhver tids gjeldende prisliste uten forhåndsvarsel. Prisen kan også justeres i bindingstiden. Ved ikke aktiv avtalegiro påløper det et fakturagebyr, som dekker utsending av faktura. Ubetalte forfalte avdrag oversendes tredjepart for inndrivelse. De til enhver tids gjeldende regler iht. inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft. Økonomisk mislighold kan føre til opphør av avtale. Ved feilaktig innbetaling vil det tilkomme trekk på 15% av totalt beløp ved tilfeller som fører til tilbakebetaling. Ved opphør av bedriftsavtaler eller andre spesialavtaler, eller ved opphør av arbeidsforhold til bedrift med bedriftsavtale, overføres medlemmet til ordinære vilkår. Medlemmet plikter i så måte også å fullføre bindingstiden. 

4. Den enkelte bruker er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte seg av Frisk3 sitt utstyr og ytelser.

5. Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør endres fra sesong til sesong. Frisk3 forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplan. Timeplanen er dynamisk. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene og betjent tid for resepsjonen, spesielt ved jule-, påske- og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

6. Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til aktivitetsområdene. Kun ved de aktiviteter som er tilrettelagt for barn. 

7. Medlemmet forplikter seg til å følge de regler som til enhver tid gjelder for senteret, bl.a.: alle rydder på plass utstyr etter bruk. Skitne sko, sko som sverter eller utesko er ikke tillatt brukt ved senteret. Av hygieniske og miljøskapende grunner skal singlet/topp ikke brukes i treningssalene (gjelder ikke gruppetreningssaler), av samme årsak skal håndkle benyttes

8. Frisk3 fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening, eller som følge av annet opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.  Dette gjelder både i betjente og ubetjente åpningstider. Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover Frisk3`s åpningstider. Lokalene er av sikkerhetsmessige hensyn kameraovervåket.

9. Frisk3 har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentra. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av Frisk3 tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Frisk3 rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no  Frisk3 har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der Frisk3 registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, se vedlegg.  Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Frisk3 har anledning til å heve treningsavtalen, da uten plikt til å refundere den del av medlemsavgiften som allerede er innbetalt.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, 

§ 24 a. Bruk av dopingmidler på Treningssenter kan bli politianmeldt.

10. Som bruker av Frisk3, har du adgang til å gjestetrene ved andre treningssentre tilknyttet gjeldende avtaler til redusert pris. Ytterligere informasjon om ordningen fås ved resepsjonen.

11. Frisk3 forbeholder seg retten til å sende ut treningsoppmuntring, informasjon, nyhetsbrev, treningstilbud, aktivitetstilbud, tilbud fra samarbeidspartnere, timeplan osv. via oppgitte epostadresse eller mobiltlf.

12. Det kan innvilges frys av avtale ved følgende årsaker; sykemelding, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste med mer enn en måneds varighet, eller ved svangerskap.  Dokumentasjon skal fremlegges. Du kan ha hvilemedlemskap i 2 mnd hvert år mot et vederlag. Da stoppes kortet. Dette må varsles 31. dager før den mnd det skal gjelde, og har ikke tilbakevirkende kraft. Eget skjema finnes i resepsjon. Benyttes frys/hvilemedlemsskap innen bindingstid vil bindingstiden utvides med likt antatt mnd frys/hvilemedlemsskap.

13. Overføring: medlemskapet kan overføres til en annen person en gang i løpet av kontraktstiden, det nye medlemmet får pris i henhold til kvalifikasjon. 

14. Ubetjent tid; medlemskortet gjelder som nøkkel og er personlig. Du kan ikke slippe andre inn på ditt kort, eller gå inn sammen med et annet medlem. Ved overtredelse kan gebyr tilkomme og medlemskapet bli stengt i ubetjent åpningstid.

15. Oppsigelsen bør skje skriftlig, 31 dager før den måneden du ønsker å avslutte og bindingstiden er fullført, medlemskort må innleveres. Oppsigelse pr tlf godtas ikke. Sletting av din AvtaleGiro fullmakt hos din bank, gjelder ikke som oppsigelse hos Frisk3. 

BLI DEN BESTE UTGAVEN AV DEG SELV!

Bli medlem